توضیح اولیه در مورد Sub domains

اين بخش از سيستم مديريت ميزباني شما اجازه اضافه يا حذف كردن Sub domainها را مي دهد .Sub domainيا زير دامنهامكان دسترسي به ساير پوشه هاي سايت شما را بوسيله نامهاي دامنه مي دهد البته بدون ثبت كردن دامنه جديد . به عنوان مثال اگر بخواهيد بوسيله نام دامنه كاربر يا بازديدكننده سايت شما به پوشه Forumسايتتان وارد شود يك Sub domainبا نام Forum.Domain.comايجاد كنيد.